2e Bestuursrapportage 2020
portal

3. Financiën

3.1 Reserves en voorzieningen

STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN

Naam Reserve / Voorziening
(bedragen x € 1.000)

Stand per 1-1-2020

Mutaties begroting 2020
na wijziging

Mutaties
1e Berap 2020

Mutaties na
1e Berap 2020

Mutaties
2e Berap 2020

Verwachte stand per 31-12-2020

A. Reserves van de exploitatie

1. Algemene reserves:

Algemene reserve (A.R.)

13.085

-1

-916

-715

11.453

Resultaat 2019

-679

679

0

Begrotingssaldo

522

22.403

-244

1.453

24.134

0

Totaal 1: algemene reserves

12.406

521

22.403

-481

738

35.587

2. Bestemmingsreserves:

Duurzaamheidsfonds

413

-80

-68

351

616

Reserve bovenwijkse voorzieningen

6.277

-2.606

-1.770

201

2.052

4.153

Reserve kunstzinnige verfraaiing

242

-24

17

235

Reserve woonfonds volkshuisvesting

1.446

-28

1.418

Reserve minimabeleid

39

39

Reserve kapitaallasten gebouwen

6.529

460

6.989

Reserve actualiseren bestemmingsplannen

19

19

Reserve gemeentehuis

560

-560

0

Res.onderhoud/instand.onbebouwde ruimte

16.157

-5.089

-2.294

-156

8.617

Res.dekking kapitaallasten verkeer en vervoer

3.123

5.274

1.770

1.333

-1.910

9.590

Res.dekking kapitaallstn groen, water, recreatie

1.459

2.350

-995

174

30

3.018

Reserve herinrichting VVA-terrein

2.095

-1.487

995

1.603

Reserve monumentenfonds

50

-23

23

50

Reserve Uiterweg

Reserve veilig te stellen budgetten

390

-390

-49

237

628

816

Reserve voorlopige winsten grondexploitatie

604

-86

518

Totaal 2: bestemmingsreserves

38.798

-2.153

-167

255

948

37.680

Totaal rubriek A: reserves

51.203

-1.631

22.236

-226

1.686

73.268

B. Voorzieningen van de algemene dienst

Voorziening beheer gebouwen

768

-133

636

Voorziening voormalig personeel

195

-200

476

35

506

Voorziening afvalstoffenheffing

308

-85

-23

197

396

Voorziening rioolheffing

2.145

320

86

-42

2.509

Voorziening facilitaire projecten

1.184

1.184

Voorziening afkoop onderhoud begraafplaats

307

97

3

407

Voorziening uitgifte graven

495

132

6

633

Voorziening begraafplaats Aalsmeer

49

-38

30

40

Totaal rubriek B: voorzieningen

5.451

93

577

0

190

6.311

TOTAAL GENERAAL

56.654

-1.538

22.813

-226

1.876

79.579

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 12:41:37 met de export van 11/16/2020 12:31:41