2e Bestuursrapportage 2020
portal

2. Programma's

2.6 Bestuur, bevolking en veiligheid

Financiële bijstellingen 2e Bestuursrapportage 2020 (bedragen x € 1.000)

Mutaties 2e Bestuursrapportage 2020

Mutaties Meerjarenraming

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

2021

2022

2023

2024

06 Bestuur, bevolking en veiligheid

6.1 Crisisbeheersing en brandweer

-

-

-

-

-

-

-

6.1 Openbare orde en veiligheid

-20

-

-20

-

-

-

-

6.2 Burgerzaken

5

-

5

50

5

5

5

6.4 Bestuur

-87

35

-122

51

-

-

-

Mutatie saldo voor bestemming

-102

35

-137

101

5

5

5

Reservemutatie

-

-

-

-

-

-

-

Mutatie saldo na bestemming

-102

35

-137

101

5

5

5

(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten,

een -/- teken in de kolom Saldo betekent een voordeel)

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 12:41:37 met de export van 11/16/2020 12:31:41