2e Bestuursrapportage 2020
portal

2. Programma's

2.8 Algemene dekkingsmiddelen

Financiële bijstellingen 2e Bestuursrapportage 2020 (bedragen x € 1.000)

Mutaties 2e Bestuursrapportage 2020

Mutaties Meerjarenraming

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

2021

2022

2023

2024

08 Algemene dekkingsmiddelen

8.1 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

-

1.440

-1.440

-251

-371

-262

-300

8.1 Belastingen overig

-

-

-

-

-

-

-

8.1 Overige baten en lasten

-543

-

-543

-457

-213

36

74

8.1 OZB Niet-woningen

-

92

-92

-

-

-

-

8.1 OZB Woningen

-

-60

60

-

-

-

-

8.1 Treasury

-

68

-68

-

-

-

-

8.1 Vennootschapsbelasting (VPB)

-

-

-

-

-

-

-

Mutatie saldo voor bestemming

-543

1.540

-2.083

-708

-584

-226

-226

Reservemutatie

816

903

-87

-731

-85

-

-

Mutatie saldo na bestemming

273

2.443

-2.170

-1.439

-669

-226

-226

(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten,

een -/- teken in de kolom Saldo betekent een voordeel)

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 12:41:37 met de export van 11/16/2020 12:31:41