2e Bestuursrapportage 2020
portal

2. Programma's

2.2 Onderwijs en ontplooiing

Financiële bijstellingen 2e Bestuursrapportage 2020 (bedragen x € 1.000)

Mutaties 2e Bestuursrapportage 2020

Mutaties Meerjarenraming

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

2021

2022

2023

2024

02 Onderwijs en ontplooiing

2.1 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-212

-

-212

30

-

-

-

2.2 Onderwijshuisvesting

-10

-

-10

16

16

16

16

2.3 Sportbeleid en activering

187

35

152

40

-

-

-

2.3 Sportaccommodaties

228

391

-163

2

2

2

2

2.4 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

-3

-

-3

-

-

-

-

2.4 Musea

17

-

17

-

-

-

-

2.4 Cultureel erfgoed

-23

-

-23

23

-

-

-

2.4 Media

-

-

-

-

-

-

-

Mutatie saldo voor bestemming

184

426

-242

111

18

18

18

Reservemutatie

-

-41

41

-23

-

-

-

Mutatie saldo na bestemming

184

385

-201

88

18

18

18

(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten,

een -/- teken in de kolom Saldo betekent een voordeel)

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 12:41:37 met de export van 11/16/2020 12:31:41