2e Bestuursrapportage 2020
portal

2. Programma's

2.7 Overhead

Financiële bijstellingen 2e Bestuursrapportage 2020 (bedragen x € 1.000)

Mutaties 2e Bestuursrapportage 2020

Mutaties Meerjarenraming

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

2021

2022

2023

2024

07 Overhead

7.1 Ondersteuning organisatie

-324

-

-324

434

9

9

9

Mutatie saldo voor bestemming

-324

-

-324

434

9

9

9

Reservemutatie

-

12

-12

-

-

-

-

Mutatie saldo na bestemming

-324

12

-336

434

9

9

9

(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten,

een -/- teken in de kolom Saldo betekent een voordeel)

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 12:41:37 met de export van 11/16/2020 12:31:41