2e Bestuursrapportage 2020
portal

2. Programma's

2.5 Ruimtelijke ontwikkeling

Financiële bijstellingen 2e Bestuursrapportage 2020 (bedragen x € 1.000)

Mutaties 2e Bestuursrapportage 2020

Mutaties Meerjarenraming

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

2021

2022

2023

2024

05 Ruimtelijke ontwikkelingen

5.1 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

120

60

60

-

-

-

-

5.1 Ruimtelijke ordening

79

52

27

-27

-

-

-

5.1 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

-2.284

-2.836

552

-277

-142

-142

-142

5.2 Wonen en bouwen

-349

-629

280

-

-

-

-

5.4 Parkeren

-

-

-

-

-

-

-

5.5 Beheer overige gebouwen en gronden

-19

-285

266

218

218

218

218

Mutatie saldo voor bestemming

-2.453

-3.638

1.185

-86

76

76

76

Reservemutatie

-222

-

-222

162

-

-

-

Mutatie saldo na bestemming

-2.675

-3.638

963

76

76

76

76

(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten,

een -/- teken in de kolom Saldo betekent een voordeel)

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 12:41:37 met de export van 11/16/2020 12:31:41