2e Bestuursrapportage 2020
portal

2. Programma's

2.3 Economie en duurzaamheid

Financiële bijstellingen 2e Bestuursrapportage 2020 (bedragen x € 1.000)

Mutaties 2e Bestuursrapportage 2020

Mutaties Meerjarenraming

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

2021

2022

2023

2024

03 Economie en duurzaamheid

3.1 Economische ontwikkeling

-

-

-

-

-

-

-

3.1 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen

-173

-37

-136

-

-

-

-

3.1 Economische promotie

-15

210

-225

15

-

-

-

Mutatie saldo voor bestemming

-188

173

-361

15

-

-

-

Reservemutatie

-

-

-

-

-

-

-

Mutatie saldo na bestemming

-188

173

-361

15

-

-

-

(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten,

een -/- teken in de kolom Saldo betekent een voordeel)

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 12:41:37 met de export van 11/16/2020 12:31:41