2e Bestuursrapportage 2020
portal

1. Resultaat

Resultaat op hoofdlijnen

Het resultaat van de 2e Bestuursrapportage 2020 is € 1.453.000 voordelig (na bestemming). Het resultaat voor bestemming (voor reservemutaties) bedraagt € 1.686.000 voordelig.

In onderstaand overzicht is per programma het resultaat van alle wijzigingen in de 2e Bestuursrapportage opgenomen, zowel voor bestemming als de reservemutaties per programma.  Tevens is het meerjarig beeld van de programma- en reservemutaties uit deze rapportage zichtbaar gemaakt.

Mutaties 2e Bestuursrapportage 2020

Mutaties Meerjarenraming

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

2021

2022

2023

2024

01 Sociaal domein

6.394

5.953

441

359

312

219

219

02 Onderwijs en ontplooiing

184

426

-242

111

18

18

18

03 Economie en duurzaamheid

-188

173

-361

15

-

-

-

04 Openbare ruimte

68

235

-167

408

37

4

4

05 Ruimtelijke ontwikkelingen

-2.453

-3.640

1.187

-86

76

76

76

06 Bestuur, bevolking en veiligheid

-102

35

-137

101

5

5

5

07 Bedrijfsvoering

-324

-

-324

434

9

9

9

08 Algemene dekkingsmiddelen

-543

1.540

-2.083

-708

-584

-226

-226

Mutatie saldo voor bestemming

3.036

4.722

-1.686

634

-127

105

105

01 Sociaal Domein

-

-

-

-

-

-

-

02 Onderwijs en ontplooiing

-

-41

41

-23

-

-

-

03 Economie en duurzaamheid

-

-

-

-

-

-

-

04 Openbare ruimte

-1.647

-2.160

513

-379

-33

-

-

05 Ruimtelijke ontwikkelingen

-222

-

-222

162

-

-

-

06 Bestuur, bevolking en veiligheid

-

-

-

-

-

-

-

07 Bedrijfsvoering

-

12

-12

-

-

-

-

08 Algemene dekkingsmiddelen

816

903

-87

-731

-85

-

-

Reservemutaties

-1.053

-1.286

233

-971

-118

-

-

Mutatie saldo na bestemming

1.983

3.436

-1.453

-337

-245

105

105

De oorzaken van het voordelige resultaat worden nader uitgewerkt in hoofdstuk 2 Toelichtingen op de afwijkingen per programma.

Het saldo van de 2e Bestuursrapportage 2020 bestaat uit structurele en incidentele posten. Het incidenteel deel is € 272.000. Daarmee is het voordeel met een structureel karakter € 1.181.000.

Mutatie structureel saldo van de 2e Bestuursrapportage

2020

2021

2022

2023

2024

Mutatie baten en lasten voor bestemming

-1.686

634

-127

105

105

Mutatie toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

233

-971

-118

-

-

Mutatie begrotingssaldo na bestemming

-1.453

-337

-245

105

105

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

-272

-142

-142

-142

-142

Begrotingsmutatie structureel 2e Bestuursrapportage

-1.181

-195

-103

247

247

(een -/- teken betekent een voordeel)

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 12:41:37 met de export van 11/16/2020 12:31:41