2e Bestuursrapportage 2020
portal

2. Programma's

2.4 Openbare ruimte

Financiële bijstellingen 2e Bestuursrapportage 2020 (bedragen x € 1.000)

Mutaties 2e Bestuursrapportage 2020

Mutaties Meerjarenraming

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

2021

2022

2023

2024

04 Openbare ruimte

4.1 Openbaar groen en openluchtrecreatie

-274

-

-274

73

-

-

-

4.2 Verkeer en vervoer

108

50

58

292

-

-

-

4.2 Riolering

28

28

-

-

-

-

-

4.3 Afval

240

157

83

-

-

-

-

4.3 Milieubeheer

-35

-

-35

43

36

3

3

4.4 Begraafplaatsen

1

-

1

1

1

1

1

Mutatie saldo voor bestemming

68

235

-167

409

37

4

4

Reservemutatie

-1.647

-2.160

513

-379

-33

-

-

Mutatie saldo na bestemming

-1.579

-1.925

346

30

4

4

4

(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten,

een -/- teken in de kolom Saldo betekent een voordeel)

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 12:41:37 met de export van 11/16/2020 12:31:41