2e Bestuursrapportage 2020
portal

Algemeen

Leeswijzer

In hoofdstuk 1 Resultaat 2e Bestuursrapportage wordt een overzicht getoond van de mutaties per programma, inclusief een meerjarig beeld. Tevens wordt weergegeven welk deel van het saldo structureel van aard is.

In hoofdstuk 2 Toelichtingen op de afwijkingen per programma wordt u geïnformeerd over de voortgang per programma en per taakveld over de eerste acht maanden van 2020.

Op 20 april 2017 is de Financiële verordening Aalsmeer 2017 vastgesteld. Conform deze verordening
worden afwijkingen op geraamde baten en lasten van bestuurlijke taakvelden en gevoteerde
investeringskredieten groter dan € 40.000 toegelicht. Ook lagere financiële afwijkingen en inhoudelijke
afwijkingen die bestuurlijk relevant zijn, worden toegelicht. De overige afwijkingen kleiner dan € 40.000
zijn in een restpost opgenomen en worden niet nader toegelicht, evenals technische wijzigingen
(verschuivingen in baten of lasten binnen een taakveld).  

Wijzigingen groter dan € 40.000 die geen invloed hebben op het saldo (voor bestemming) van een
programma worden apart toegelicht. Het betreft budgettair neutrale wijzigingen die de omvang van de
lasten en de baten per programma beïnvloeden of die een verschuiving van baten of lasten tussen
bestuurlijke taakvelden binnen een programma veroorzaken. De tabellen met financiële afwijkingen
dienen als volgt gelezen te worden:

  • Een min teken in de kolom lasten betekent een verlaging van de lasten;
  • Een min teken in de kolom baten betekent een verlaging van de baten;
  • Een min teken in de kolom saldo betekent een voordelig resultaat.

Om een betere aansluiting van de bestuursrapportages te verkrijgen binnen de P&C-cyclus en daarmee dus een goed verloop van het begrotingssaldo per programma en per taakveld te kunnen tonen, is vanaf de vorige bestuursrapportage gekozen voor een presentatie van de afwijkingen op taakveldniveau. Daardoor is het bij de jaarstukken makkelijker een vergelijking te maken met de begroting na wijzigingen en de eerder gerapporteerde ontwikkelingen. Vastgehouden is aan de indeling reeds genomen raadsbesluiten, nieuw beleid, onvermijdelijk/onuitstelbaar en bestaand beleid. De totale financiële afwijking van een taakveld kan dus over die onderdelen verdeeld zijn.

Hoofdstuk 3 is het verloop van de reserves en voorzieningen opgenomen en de mutaties op programmaniveau.

Hoofdstuk 4 (bijlagen) toont een aantal bijlagen: budgetoverhevelingen, meerjarenprojectenplan Buitenruimte en uitputting budget maatregelen Corona.

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 12:41:37 met de export van 11/16/2020 12:31:41