2e Bestuursrapportage 2020
portal

4. Bijlagen

4.1 Budgetoverhevelingen naar 2021

2.1 Sociaal Domein
Kansrijke Start                               € 8.000 V
Het rijk heeft, via de september circulaire 2020, 8.000,- per jaar toegekend aan Aalsmeer voor ‘Kansrijke Start’ voor de jaren 2020, 2021, 2022. Er is inmiddels een lokale Kansrijke Start coalitie gevormd. Binnen deze coalitie worden dit najaar plannen voor de uitvoering in 2021 uitgewerkt. De middelen van 2020 worden daarom overgeheveld naar 2021.

Transformatiebudget jeugd                        € 162.000 V
Het transformatiebudget wordt ingezet om de transformatie in jeugdhulp te versnellen. Er wordt ingezet op projecten waar de problematiek het grootst is en waar de verwachte opbrengst op kwaliteit en betaalbaarheid (snel) gerealiseerd kan worden. Voor vroegsignalering wordt een medewerker in dienst genomen die met kinderopvang en zorgaanbieders problemen bij de risicodoelgroep van 0-6 vroegtijdiger signaleert en probeert te verminderen/voorkomt. Met de POH GGZ jeugd worden de huisartsen ondersteund om verwijzingen naar specialistische hulp gerichter te kunnen doen en waar mogelijk te voorkomen (start in het najaar 2020). Bij de pilot rond multiprobleem gezinnen wordt extra inzet van de gecertificeerde instellingen gefinancierd om verergering van de problematiek te voorkomen en de hulp te versnellen en er wordt een projectleider ingezet. Daarnaast wordt capaciteit ingezet om andere acties uit de nota sociaal domein (onderdeel jeugd) te realiseren.

Door de grote hoeveelheid ontwikkelingen en (urgente) acties, mede rondom de financiële tekorten, en Corona is de start van de pilots later dan beoogd. Hierdoor wordt voorgesteld om € 77.000 over te hevelen naar 2021 en een bedrag van € 85.000 naar 2022 voor inhuur via de bedrijfsvoering.

Nulmeting toezicht gastouderopvang Aalsmeer                  € 15.000 V
In de 1e bestuursrapportage 2020 heeft de raad € 15.000 beschikbaar gesteld voor een nulmeting toezicht gastouderopvang. Wegens de coronamaatregelen (tijdelijke sluiting kinderopvang) is het voor de GGD niet haalbaar aan de bestuurlijke wens te voldoen om alle geregistreerde voorzieningen voor gastouderopvang te inspecteren. Voorgesteld wordt om deze middelen over te hevelen naar het jaar 2021 voor de uitvoering van de nulmeting toezicht gastouderopvang.

2.2 Onderwijs en ontplooiing
Onderwijsachterstandenbeleid                           € 30.000 V
In 2020 stond een bedrag van € 30.000 gereserveerd voor de uitbreiding van Voorschoolse Educatie (VE). Dit bedrag is niet ingezet vanwege het uitstel van de uitbreiding van 16 uur VE-aanbod, maar zal in 2021 ingezet worden. Daarom wordt voorgesteld € 30.000 over te hevelen naar 2021.

Maatschappelijke Agenda Aalsmeer (MAG)                                                        € 40.000 V
In het College-uitvoeringsprogramma van Aalsmeer is incidenteel een bedrag beschikbaar voor de Maatschappelijke agenda voor de jaren 2019 en 2020. In 2019 is gekozen om het beginproces van de Maatschappelijke Agenda nog niet groot en breed op te zetten en de kosten te maken in het najaar van 2020. Als gevolg van de Coronamaatregelen heeft het college de raad in mei 2020 laten weten dat het niet passend richting betrokken partijen was, dit voor de zomer van 2020 concreet op te pakken en nader vorm te geven. Het college stelde voor deze vorm van participatie uit de nota Sociaal Domein in de tweede helft van 2020 verder uit te werken, op een wijze die past bij Aalsmeer, onze inwoners en verenigingen. Als gevolg van voorgaande zullen de kosten voor de Maatschappelijke agenda in 2021 gemaakt worden. Voorgesteld wordt daarom de beschikbare € 40.000 voor 2020 over te hevelen naar 2021.

2.3 Economie en duurzaamheid
Toeristenbelasting                           € 15.000 V Voor de invoering van de tariefsverhoging van € 1,40 (2019) naar € 3,50 (2020) toeristenbelasting is € 20.000 opgenomen voor onder meer controles op de aangiften. Door Covid-19 is geen uitvoering gegeven aan de controles in 2020. Deze controles willen we in 2021 uitvoeren en daarom verzoeken we het budget over te hevelen naar volgend jaar.   

2.4 Openbare ruimte
Bomenbeleid                                    € 25.000 V
In 2020 is gestart met het opstellen van een programma van eisen als voorbereiding op het bomenbeleid. Het daadwerkelijk opstellen van het plan en bestuurlijke vaststelling vindt plaats in 2021, hiertoe wordt € 25.000 budget overgeheveld naar 2021.

2.6 Bestuur, bevolking en veiligheid
Collegebudget Nieuw beleid                                 € 51.000 V
Bij de actualisatie van de voorziening voormalig personeel is gebleken dat één voormalig personeelslid voor 2020 werk heeft. Hierdoor is het gereserveerde bedrag voor 2020 van € 35.000 niet nodig. In welke mate de voorziening voor 2021 en verder bijgesteld kan worden, wordt bij de jaarrekening 2020 verwerkt.

Verkiezingen                              € 45.000 V
In de septembercirculaire 2020 gemeentefonds is € 45.000 beschikbaar gesteld voor corona gerelateerde kosten t.b.v. verkiezingen 2021 Aalsmeer. De verwerking van de Corona gerelateerde uitkering in het gemeentefonds vindt plaats in het begrotingsjaar 2020. De kosten voor de te houden verkiezing worden gemaakt in 2021 en daarom wordt verzocht om het budget van € 45.000 over te hevelen naar 2021.

2.7 Overhead
Transitiebudget                              € 425.000 V
Voor de transitie naar de nieuwe organisatie is € 1.000.000 beschikbaar gesteld voor 2020. In 2020 zijn voor de transitie naar de nieuwe organisatie reeds diverse kosten gemaakt. Echter een groot deel van de werkzaamheden om te komen tot de nieuwe organisatie volgt in 2021 en verder, met de daarbij behorende kosten. De kosten worden derhalve dan ook verder in 2021 gemaakt.
Waarschijnlijk is het huidige transitiebudget voor de nieuwe organisatie niet toereikend, zodra hier meer inzicht in is zullen wij u hierover informeren.

2.8 Algemene dekkingsmiddelen
Coronasteunmaatregelen
De verwachting is dat het bedrag welke de raad heeft bestemd voor coronasteunmaatregelen niet in 2020 volledig wordt uitgegeven. Gelet op de ontwikkelingen van corona blijft steun in 2021 ook gewenst. In deze bestuursrapportage is een overzicht opgenomen van Coronagerelateerde uitgaven. Deze worden bekostigd uit het coronafonds zoals deze is genoemd. Het voorstel aan de raad is om geen fonds in te richten, maar in plaats daarvan in 2020 en 2021 de benodigde bedragen te onttrekken uit de algemene reserve (met een maximum van € 2 miljoen). De redenen hiervan zijn:

  • Er is net een proces afgerond welke als doel heeft om het aantal reserves te verminderen. Het is minder logisch om dan een nieuwe reserve voor 2 jaar in te stellen.
  • De verwachting is dat het budget van € 2 miljoen niet volledig wordt besteed in 2020. Via deze werkwijze is het budget ook in 2021 beschikbaar.
Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 12:41:37 met de export van 11/16/2020 12:31:41