2e Bestuursrapportage 2020
portal

4. Bijlagen

4.2 Meerjarenprojectenplan Buitenruimte

Bedragen x € 1.000

Taak- veld

Onderdeel uitvoeringspro- gramma

2020 Vastgesteld 25 juni 2020

2020 Actualisatie 2e Burap 2020

2020 Aanpassing via 2e Burap 2020

2021 Vastgesteld 25 juni 2020

2021 Actualisatie 2e Burap 2020

2021 Aanpassing via 2e Burap 2020

Totale aanpassing MPP via 2e Burap 2020

2020

2021

Totaal

2.1

Wegen

3.214

3.080

-134

5.607

6.253

646

512

Openbare verlichting

302

319

17

121

100

-21

-4

Verkeer

215

229

14

1.459

1.059

-400

-386

Bruggen

2.344

2.666

322

888

639

-249

73

2.1 Totaal

6.075

6.294

219

8.075

8.051

-24

195

5.7

Groen

1.185

1.062

-122

2.350

2.397

48

-75

Water

485

447

-38

271

334

63

25

Spelen

303

303

0

202

202

0

0

5.7 Totaal

1.973

1.812

-161

2.823

2.933

111

-50

7.2

Riolering

1.791

1.957

166

2.518

2.381

-136

29

Totalen

9.839

10.063

224

13.416

13.365

-50

174

Via investeringen

5.483

5.719

236

9.473

9.083

-389

-153

Via exploitatie

4.356

4.344

-12

3.943

4.282

339

328

Het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2020-2023 is op 25 juni 2020 vastgesteld. Er zijn diverse wijzigingen opgetreden in de projecten die binnen het plan zijn genoemd. De begroting dient voor deze projecten te worden bijgesteld. In 2020 gaat het totale programma van € 9,8 naar € 10,1 miljoen, in 2021 blijft de begroting ongeveer gelijk op € 13,4 miljoen. De bijstellingen worden hieronder per taakveld toegelicht. Alle bijstellingen van budgetten passen in de meerjarenbegroting van de buitenruimte en binnen de Reserve Buitenruimte en de investeringsruimte voor wegen en riolering. Alle vrijvallende investeringsbudgetten dienen beschikbaar te blijven als investeringsruimte binnen het programma buitenruimte. Deze ruimte wordt opnieuw ingevuld bij de Kadernota 2022.

Taakveld Verkeer en vervoer (2.1)
Onder dit taakveld vallen de deelprogramma's wegen, verkeer, verkeersregelinstallaties (VRI's), bruggen en openbare verlichting. Op het totale taakveld wordt de begroting in 2020 naar boven bijgesteld met € 0,2 miljoen (van € 6,1 miljoen naar € 6,3 miljoen). Op diverse kleine budgetten verwachten wij in de loop van het jaar nog wel een onderschrijding, maar de afwijkingen per project zijn nu te klein om bij te stellen. In 2021 blijft het totale bedrag 8,1 miljoen. De grootste afwijkingen en bijstellingen op het taakveld worden hieronder verklaard:

2.1

Projecten Verkeer en vervoer

Bijstelling 2e bestuursrapportage 2020 Bedrag * € 1.000

2020

2021

Totaal

1

Inkomsten nutsbedrijven

-50

0

-50

2

Zwarteweg ventweg

65

0

65

3

Onderzoek en inspecties

-64

0

-64

4

Groot onderhoud Ambachtsheerweg

-10

10

-

5

Barende brug

110

-50

60

6

Aardbeienbrug

226

-271

-45

7

Oosteinderweg

130

0

130

8

Reconstructie Machineweg

75

0

75

9

Reconstructie Spoorlaan

35

0

35

10

Herinrichten Pontweg

-255

255

-

11

Kwaliteitsimpuls groen-grijs

-32

32

-

Overige kleine projecten

-12

0

-12

Totalen

219

-24

195

 1. De inkomsten van nutsbedrijven voor het herstel van kabelsleuven zullen naar verwachting ongeveer € 50.000 meer bedragen dan begroot. Er is dit jaar een flinke bijdrage door Liander betaald als gevolg van een aantal grote werkzaamheden.
 2. Het project Reconstructie Zwarteweg ventweg is in uitvoering en er is wat meerwerk opgetreden. Er is meer teerhoudend materiaal aangetroffen dat moet worden afgevoerd en er zijn pro-blemen met het pompgemaal opgetreden die tot meerkosten en wat vertraging hebben geleid. Inclusief de opslagen leidt dat tot een lichte bijstelling met € 65.000.
 3. Het budget voor onderzoeken en inspecties kan juist omlaag met € 64.000. De weginspectie kost minder dan verwacht. Verder wordt aan losse onderzoeken en voorbereidingskosten minder uitgegeven dan ingeschat, omdat daar in 2020 minder behoefte aan is gebleken. Dit budget was vooraf als reservering aangehouden.
 4. Twee budgetten worden administratief samengevoegd: het aanpassen van het kruispunt Bilderdammerweg-Ambachtsheerweg wordt meegenomen in het groot onderhoud van de Ambachtsheerweg. Hierdoor is binnen het taakveld € 400.000 van verkeer naar wegen verplaatst, per saldo heeft dit geen effect.
 5. De risicoreservering voor de vervanging van de Barende Brug was in 2021 begroot, om voor 2020 een zo goed mogelijke prognose af te geven bij de kadernota. Het project wordt geheel afgerond in 2020, waarbij de risicoreservering benodigd en bovendien wat te laag blijkt. Het 2021-budget schuift daardoor terug naar 2020 (€ 50.000) en het budget dient iets te worden opgehoogd (+ € 60.000). De uiteindelijke aanneemsom lag € 35.000 hoger en er is wat meerwerk opgetreden als gevolg van draagkracht-problemen bij de voetgangersbrug.
 6. De risicoreservering voor de vervanging van de Aardbeienbrug was in 2021 begroot (271.000). Het project wordt geheel afgerond in 2020, waarbij een deel van de risicoreservering (226.000) nu benodigd blijkt in 2020 en een deel (45.000) kan vrijvallen.
 7. De reconstructie van de Oosteinderweg valt in 2020 € 155.000 (waarvan € 130.000 taakveld 2.1) duurder uit dan begroot. Er zijn gedurende het project diverse keren meerkosten opgetreden. De fundering in de parkeerstrook en het trottoir was over een lengte van 700 meter volledig onbruikbaar geworden door werkzaamheden van kabels/leidingen in het verleden. De vermengde grond moest afgevoerd en nieuw zand en funderingsmateriaal moest geleverd worden. In de bestaande asfaltconstructie zat op meerdere plekken een wapeningsnetwerk. Dit was onbekend. Het verwijderde asfalt was niet meer geschikt voor hergebruik en moest afgevoerd worden. Over de gehele lengte was de kolkverzamelleiding flink beschadigd en de daarbij behorende doorsteken naar open water. Deze leiding met doorsteken is verwijderd en er is een compleet nieuwe leiding met doorsteken aangelegd. Verder was er onvoldoende informatie beschikbaar over de huisaansluitingen en nutsvoorzieningen die in de slootbodem aanwezig waren. Mede hierdoor was het noodzakelijk om de werkwijze voor het aanbrengen van de beschoeiing aan te passen. In plaats van palen drukken zijn deze met een spuitlans ingebracht. Tot slot zijn veel meer kosten gemaakt voor het inzetten van verkeersregelaars om alle woningen en bedrijven goed bereikbaar te houden. Een totale afsluiting was geen optie.
 8. Het voorbereidingsbudget voor de reconstructie van de Machineweg wordt omhoog bijgesteld van 25.000 naar 100.000. De kosten bestaan voornamelijk uit voorbereidings- en onderzoekskosten, waaronder een uitgebreid bodem- en milieuonderzoek. Ook worden alvast 30 km/uur-maatregelen getroffen op het deel tussen Japanlaan en Legmeerdijk, om het verkeer al zo veel mogelijk via de Japanlaan te geleiden.
 9. De reconstructie van de Spoorlaan e.o. is volop in uitvoering. Tijdens de werkzaamheden is wat meerwerk opgetreden in de vorm van extra materialen en extra afvoer van grond en funderingsmateriaal. In het uitvoeringsbudget was hiermee onvoldoende rekening gehouden.
 10. Tijdens de voorbereidingen van de reconstructie van de Pontweg is gebleken dat de constructie aan de ringvaartzijde dusdanig slecht is dat daar deze hersteld moet worden. Het onderzoek naar de constructie heeft extra tijd gekost en er dient nu een goede en betaalbare oplossing te worden gevonden. De planning voor het aanpakken van de Pontweg is altijd in overleg met de eigenaren van het restaurant gemaakt. Helaas is het restaurant nu failliet. De nieuwe eigenaar heeft aangegeven dat werkzaamheden in het najaar van 2020 voor hem niet wenselijk zijn. Het nieuwe restaurant opent in september 2020 en de eerste maanden willen ze goed bereikbaar kunnen zijn voor hun klanten. Om    een goed draagvlak te creëren in de buurt en mee te denken met de middenstand van Aalsmeer en vanwege het tegenvallend onderzoek naar de constructie aan de ringvaartzijde is ervoor gekozen om de uitvoerende werkzaamheden in 2021 te laten plaatsvinden. Het budget schuift daarom grotendeels door naar 2021.
 11. De meeste maatregelen uit het project Kwaliteitsimpuls groen-grijs worden afgerond in 2020. Een klein deel van de maatregelen schuift door naar 2021 en daarna resteert er nog een bedrag van naar verwachting enkele tienduizenden euro's, waarvoor een nieuwe bestemming wordt gezocht op basis van de ingediende ideeën van bewoners. Een bedrag van 79.300 schuift daarom door naar 2021, waarvan 40% (€ 31.720) ten laste van taakveld verkeer en vervoer en 60% (€ 47.580) ten laste van taakveld groen-water-spelen.

Diverse van de hierboven genoemde projecten worden naar verschillende taakvelden doorbelast. Budgetwijzigingen hebben dus gevolgen voor een, twee of drie taakvelden. Soms gaat het om kleine bedragen per taakveld. Het voert te ver om hier alle detailwijzigingen in cijfers toe te lichten.

Taakveld Groen-water-spelen (5.7)
Op het onderdeel groen-water-spelen wordt de begroting 2020 met € 0,2 miljoen verlaagd (van
€ 2,0 miljoen naar € 1,8 miljoen) en in 2021 met € 0,1 miljoen verhoogd (van € 2,8 miljoen naar
€ 2,9 miljoen).

 1. Veel beplanting is nog in zodanig goede staat dat begin 2020 slechts een beperkte vervangingsronde heeft plaatsgevonden. Het programma van 2020-2021 wordt in 2020 voorbereid en de uitvoering vindt weer plaats begin 2021. Dat is ook het beste seizoen voor de aanplant van nieuwe heesters. Een bedrag van € 80.000 valt vrij aan de reserve.
 2. Het project Groene As fase 1 wordt grotendeels afgerond in 2020. Enkele werkzaamheden worden in het eerste kwartaal van 2021 uitgevoerd. Om Aalsmeer via het water goed bereikbaar te houden en rekening te houden met het vaarseizoen worden de werkzaamheden in de late herfst en de winter uitgevoerd. Een deel van het budget schuift daarom door naar 2021 (100.000). De subsidieinkomsten worden hierdoor ook verdeeld over deze twee jaar (37.000 naar 2021).
 3. Het project Groene Lint is in uitvoering. Het wandelpad langs de Molenvliet is inmiddels gerealiseerd, maar de maatregelen die het meeste geld kosten kunnen pas in 2021 worden uitgevoerd. De aanleg van het park en de speeltuin in de Linnaeuslaan pas kan plaatsvinden na aanleg van het nieuwe hoofdtransportriool door dit park, dat plaatsvindt in het najaar en de winter van 2020. Het totale bedrag aan uitgaven en inkomsten gaat wat omhoog omdat ook een nieuwe voetgangersbrug wordt aangelegd. De SLS-subsidie voor het project is ook opgehoogd zodat het project de gemeente naar verwachting nog steeds per saldo niets kost.
 4. Voor het deels doorschuiven van het budget Kwaliteitsimpuls groen-grijs zie taakveld verkeer en vervoer, punt 11.

Taakveld Riolering (7.2)
Op het onderdeel riolering wordt de begroting 2020 bijgesteld met € 0,2 miljoen (van € 1,8 miljoen naar € 2,0 miljoen). De bijstelling in 2020 komt door het sneller uitvoeren van het project Verbeteren riolering Aalsmeer en de lichte stijging van de kosten bij de reconstructie van de Spoorlaan (zie taakveld verkeer en vervoer). De begroting van 2021 wordt juist licht omlaag bijgesteld met € 0,1 miljoen (van € 2,5 miljoen naar € 2,4 miljoen), als gevolg van de versnelling van het eerstgenoemde project.
Het gaat in deze paragraaf enkel over de investeringsprojecten riolering die via het MPP Buitenruimte lopen. Over de beheer- en exploitatiegelden wordt elders in de 2e burap verslag gedaan.

Overige bijstellingen buitenruimteprogramma 2021
Overige bijstellingen voor 2021 en verder volgen bij de kadernota 2022. Dat is immers het moment voor het bijstellen van het meerjarenprojectenplan. Bovendien is er dan een actueler zicht op voortgang en planning van de projecten. Wel voorziet het college echter dat de begroting 2021 op het taakveld verkeer en vervoer naar beneden zal worden bijgesteld. Een aantal projecten die in 2021 op het programma staan, bevinden zich nog in de initiatieffase. Aangezien de voorbereiding en de technische uitwerking van dergelijke grote projecten in het algemeen meer dan één jaar duurt, lijkt afronding in 2021 voor deze projecten dan niet realistisch. De reden dat deze projecten zich nog initiatieffase bevinden zijn divers: soms komt dit doordat het project complexer is dan het vooraf leek, of dat het vaststellen van de randvoorwaarden (waaronder budget) meer tijd kost. Ook komt het voor dat lopende projecten meer capaciteit vergen dan gepland, waardoor andere projecten niet worden opgestart.

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 12:41:37 met de export van 11/16/2020 12:31:41