2e Bestuursrapportage 2020
portal

4. Bijlagen

4.3 Uitputting budget maatregelen Corona

Overzicht corona noodfonds (bedrag x € 1.000)

Maatregel

Bedrag

Programma

ONDERSTEUNINGSPAKKET, vastgesteld gemeenteraad Aalsmeer 31-03-2020

3.800

Huurinnningen door gemeente aan gesubsidieerde instellingen op te schorten

-149

5 Ruimtelijke ontwikkeling

Uitbetaalde en nog uit te betalen subsidies voor 2020 worden niet teruggevorderd

Garantiesubsidie sport, cultuur en welzijn

-300

2 Onderwijs en ontplooiing

Bereidheid om culturele, maatschappelijke en sportinstellingen op basis van concreet onderbouwde aanvragen het komende half jaar liquiditeit te voorzien

Diversen < € 40.000

-26

Diverse programma's

Uitstel en/of (gedeeltelijke) kwijtschelding van lokale belastingen en heffingen voor Aalsmeerse ondernemers

Lasten verlichting voor ondernemers door aanslag OZB niet-woningen voor gebruikers 2020 te verminderen tot Nihil

-1.800

8 Algemene dekkingsmiddelen

Correctie mei circulaire inzake OZB niet woningen gebruikers 2020

-133

8 Algemene dekkingsmiddelen

Diversen < € 40.000

-2

Diverse programma's

Overige maatregelen

Schuldhulpverlening ondernemers

-50

1 Sociaal Domein

Meerkosten afvalinzameling Meerlanden

-83

4 Openbare ruimte

Diversen < € 40.000

-19

Diverse programma's

Totaal nog beschikbaar

1.238

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 12:41:37 met de export van 11/16/2020 12:31:41