2e Bestuursrapportage 2020
portal

2. Programma's

2.1 Sociaal domein

Financiële bijstellingen 2e Bestuursrapportage 2020 (bedragen x € 1.000)

Mutaties 2e Bestuursrapportage 2020

Mutaties Meerjarenraming

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

2021

2022

2023

2024

01 Sociaal domein

1.1 Wijkteams

-

-

-

-

-

-

-

1.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-

-

-

-

-

-

-

1.1 Maatwerkdienstverlening 18+

263

-28

291

-

-

-

-

1.1 Geëscaleerde zorg 18+

-

-

-

-

-

-

-

1.1 Volksgezondheid

-15

-

-15

15

-

-

-

1.2 Inkomensregelingen

6.237

5.954

283

218

218

218

218

1.2 Begeleide participatie

88

-

88

-

-

-

-

1.2 Arbeidsparticipatie

49

-

49

-

-

-

-

1.3 Maatwerkdienstverlening 18-

-129

-

-129

77

85

-

-

1.3 Geëscaleerde zorg 18-

-

-

-

-

-

-

-

1.4 Samenkracht en burgerparticipatie

-98

27

-125

49

9

1

1

Mutatie saldo voor bestemming

6.395

5.953

442

359

312

219

219

Reservemutatie

-

-

-

-

-

-

-

Mutatie saldo na bestemming

6.395

5.953

442

359

312

219

219

(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten,

een -/- teken in de kolom Saldo betekent een voordeel)

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 12:41:37 met de export van 11/16/2020 12:31:41