2e Bestuursrapportage 2020
portal

Algemeen

Inleiding

De 2e Bestuursrapportage 2020 maakt deel uit van de P&C-cyclus van de gemeente Aalsmeer.
De Bestuursrapportage bevat per programma de verwachte afwijkingen die voortkomen uit de uitvoering van de Programmabegroting 2020. Dit houdt in dat alle geconstateerde en verwachte (meerjarige) financiële afwijkingen ten opzichte van de Programmabegroting 2020 en reeds genomen raadsbesluiten worden beschreven (inclusief structurele effecten).  De invalshoek is daarbij primair financieel van aard.  Onderdeel van de besluitvorming van deze Bestuursrapportage is een begrotingswijziging. Via deze wijziging wordt aan uw Raad voorgesteld om de verwachte financiële afwijkingen te verwerken in de begroting 2020.

Deze rapportage is opgesteld in een tijd van onzekerheid rond de uitbraak van het coronavirus en met name over de gevolgen ervan. U als raad heeft besloten om de OZB voor gebruikers niet-woningen voor het jaar 2020 te schrappen. Daarnaast is door u een noodfonds van € 2 miljoen beschikbaar gesteld waaruit maatregelen en steun betaald kunnen worden. In deze bestuursrapportage rapporteren we over de inzet hiervan en doet het college het voorstel om de dit rechtstreeks in 2020 en 2021 te onttrekken uit de algemene reserve. Verder rapporteren wij  ook over de verwachte financiële uitvoeringskosten in 2020 met betrekking tot uitvoering van de motie RAP. Tot slot doen wij u een aantal voorstellen om budgetten over te hevelen naar 2021.

In onderstaande tabel ziet u het verloop van het saldo van de begroting in 2020, vanaf de primitieve begroting 2020 tot en met het saldo van de begroting na verwerking van de mutaties van deze bestuursrapportage (-/- = positief).

Verloop begrotingssaldo (bedrag x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Kadernota 2021

-22.925

960

-415

-1.090

Raadsbesluiten na de Kadernota

243

-960

244

671

Saldo programmabegroting 2020 - voor 2e bestuursrapportage

-22.682

-

-171

-419

Ontwikkelingen - Tweede bestuursrapportage

-1.453

-337

-245

105

Saldo - na wijziging 2e Bestuursrapportage

-24.135

-337

-416

-314

Ten opzichte van de door de raad vastgestelde begroting 2020 (inclusief wijzigingen) is de verwachte financiële afwijking eind 2020 € 1,5 miljoen positief. In onderstaande tabel is dit gespecificeerd naar een aantal categorieën en worden vervolgens toegelicht. Na verwerking van dit resultaat is het verwacht financieel begrotingsresultaat € 24,1 miljoen positief. De omvang is in belangrijke mate te verklaren door de verkoopopbrengst van de aandelen Eneco ad. € 27 miljoen (na aftrek van de boekwaarde). In 2021 en 2022 is er sprake van een positieve financiële afwijking en in 2023 is deze negatief.

Categorie

Saldo (x € 1.000)
(- is voordelig)

1. Beslispunten 2020 uit begroting 2021

                         90

2. Meicirculaire 2020

                       -382

3. MPP Buitenruimte 2020-2023

                                    -

4. Mutaties op programma's 1 t/m 8

                      20

5. Onderuitputting kapitaallasten 2020

                       -188

6. Septembercirculaire 2020

                       -993

Resultaat

                    -1.453

Ad 1
Ten behoeve van het sluitend krijgen van de begroting 2021, wordt via het raadsvoorstel over de begroting 2021 voorgesteld om in 2020 een bedrag van € 90.000 aan de reserve duurzaamheidsfonds te doteren ten behoeve van de post Verduurzamen Proosdijhal ESA en dit bedrag in 2021 aan de reserve duurzaamheid te onttrekken.

Ad 2
Via een raadsbrief bent u geïnformeerd over de effecten van de meicirculaire. Voor 2021 en verder is dit verwerkt in de ontwerpbegroting 2021.  Jaarschijf 2020 wordt verwerkt via deze bestuursrapportage.

Ad 3
Het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2020-2023 heeft een neutraal effect op de exploitatie. Reden hiervan is dat over- en onderschrijdingen via reserves/voorzieningen lopen.

Ad 4
Het bedrag ad € 20.000 (nadeel) is een samenstelsel van vele verwachte mee- en tegenvallers. Deze worden per programma uitgebreid toegelicht. Belangrijkste oorzaken zijn:

  • Het programma sociaal domein laat op verschillende beleidsterreinen verwachte overschrijdingen zien voor een totaalbedrag van € 0,4 miljoen  (o.a. Kinderopvang, Collectief vervoer, Minimabeleid). Een deel van de overschrijdingen (uitkeringen en bijstandsgelden) kunnen worden gedekt uit gereserveerde of beschikbaar gestelde rijksmiddelen. Voorzichtige verwachting is verder dat de Jeugdhulp binnen de begroting wordt uitgevoerd.
  • Binnen onderwijs en ontplooiing worden minder kindplaatsen gesubsidieerd. De verwachte financiële afwijking is € 0,2 miljoen positief. De verstrekte garantiesubsidies als gevolg van Corona resulteert in een nadeel van € 0,3 miljoen, welke worden gedekt vanuit het Corona Noodfonds.
  • Voor economie en duurzaamheid wordt een voordeel verwacht op de Grondbank (€ 0,1 miljoen) en toeristenbelasting (€ 0,2 miljoen). Het verschil in de toeristenbelasting wordt veroorzaakt door de gevolgen van een systeemwijziging waardoor de inkomsten over 2 jaren (2019 en 2020) worden geboekt in 2020.
  • Binnen de openbare ruimte is zichtbaar dat de budgetten openbare ruimte in positieve zin  afwijken  € 0,3 miljoen, welke hoofdzakelijk zijn oorsprong vinden in de onderuitputting van de kapitaallasten, het niet volledig benutten van de budgetten areaaluitbreiding en het onderdeel groen-water-spelen welke naar beneden wordt bijgesteld.
  • Voor wat betreft het programma Ruimtelijke ontwikkeling is een belangrijke tegenvaller de kostendekkendheid van de omgevingsvergunningen. Hoewel dit door beperken van inhuur in belangrijke mate kon worden ingeperkt, is het verwacht nadeel € 0,3 miljoen. De afwaardering van de plankosten van De Tuinen betekent dat er een extra storting in de verliesvoorziening nodig is ad € 0,6 miljoen (in 2021 en verder zijn de verwachte stortingen voor minimaal dezelfde bedragen lager). Verder zal bij de jaarrekening 2020 ook een storting in de verliesvoorziening in relatie tot Greenpark Aalsmeer noodzakelijk zijn, omdat door een aantal oorzaken (coronamaatregelen, stikstof, bodemverontreiniging PFAS en beperkingen Schiphol) een fors nadeel wordt verwacht.
  • De verwachte financiële afwijkingen binnen het programma Bestuur, bevolkingen veiligheid is beperkt en is verdeeld over verschillende producten.
  • De verwachte financiële afwijkingen binnen Overhead wordt veroorzaakt door een niet besteed budget welke wordt overgeheveld. Per saldo is deze neutraal. Binnen de Algemene dekkingsmiddelen wordt deze veroorzaakt door het vrijkomen van stelposten.

De oorzaken zijn met name incidenteel van aard. De verwachte structurele afwijking wordt met name veroorzaakt door een lagere dotatie in de verliesvoorziening van De tuinen en de structurele doorwerking van de septembercirculaire.

Ad 5
De verwachte financiële  afwijking op de kapitaallasten bedraagt € 188.000 voordelig. Belangrijkste reden hiervan ligt binnen de programma's 2, 4 en 5. Dit wordt primair veroorzaakt door het doorschuiven van investeringen.

Ad 6
Via een raadsbrief bent u geïnformeerd over de effecten van de septembercirculaire. Via deze bestuursrapportage worden de financiële effecten (meerjarig) ter vaststelling voorgelegd.

De begrotingswijzigingen van beide actualisaties worden in de 2e Bestuursrapportage per programma en bij de reserves in beeld gebracht.

Corona
Daarnaast heeft uw raad ook nog besloten om € 3,8 miljoen beschikbaar te stellen voor steunmaatregelen Corona. Een bedrag ad € 1,8 miljoen had specifiek betrekking op het verminderen van de aanslag OZB niet-woningen tot nihil. Dit is volledig gerealiseerd. Voor het overige bedrag ad € 2 miljoen is via de 1e bestuursrapportage toegezegd om inzicht te verschaffen hoe dat is ingezet. In de bijlage vindt u een specificatie. In totaliteit heeft voor een bedrag van circa
€ 0,8 miljoen besluitvorming plaatsgevonden. Op de volgende terreinen hebben we mensen, organisaties en instellingen ondersteund: kwijtschelden erfpacht en huur (€ 150.000), garantiesubsidies (€ 300.000), schuldhulpverlening ondernemers (€ 50.000), extra kosten afval (€ 83.000) en niet opgelegde OZB niet-woningen welke was berekend vanuit de meicirculaire (€ 133.000). Er resteert nog ruim € 1,2 miljoen. Het kabinet heeft op 13 oktober 2020 een nieuwe (gedeeltelijke) lockdown afgekondigd. Daardoor is de kans aanwezig dat er nog aanvragen worden ingediend die worden gehonoreerd. Het voorstel van het college is om een eventueel restantbedrag te onttrekken uit de algemene reserve in 2021.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)
De regeling heeft tot doel zelfstandigen die door de coronacrisis in financiële problemen zijn geraakt, tijdelijk te ondersteunen en hen in staat te stellen na de coronacrisis het bedrijf weer voort te zetten. Gemeenten ontvangen hiervoor middelen van het Rijk. In programma 1 zijn deze middelen (baten) van € 5,9 miljoen, alsmede de lasten, begroot. De verantwoording vindt plaats via de jaarrekening 2020 (SiSa bijlage).

Motie RAP
Uw raad heeft ook middelen beschikbaar gesteld voor uitvoering van de motie RAP. Ook op dit punt is het voorstel om eventuele restantbudgetten over te hevelen.

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 12:41:37 met de export van 11/16/2020 12:31:41