2e Bestuursrapportage 2020
portal

3. Financiën

3.2 Mutaties op programmaniveau

Mutaties op programmaniveau

In onderstaand overzicht is per programma het verloop van de begroting inzichtelijk gemaakt, van begroting vóór wijziging, de mutaties van deze bestuursrapportage naar de begroting na wijziging, zowel in saldo vóór bestemming, de voorgestelde reservemutaties als het saldo na bestemming.

Begroting voor wijziging

Mutaties 2e Bestuursrapportage

Begroting na wijziging

Programma

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

01 Sociaal Domein

24.124

4.607

19.517

6.394

5.953

441

30.518

10.560

19.958

02 Onderwijs en ontplooiing

6.778

1.355

5.423

184

426

-242

6.962

1.781

5.181

03 Economie en duurzaamheid

880

575

305

-188

173

-361

692

748

-56

04 Openbare ruimte

17.574

7.332

10.242

68

235

-167

17.642

7.567

10.075

05 Ruimtelijke ontwikkelingen

18.690

18.772

-82

-2.453

-3.640

1.187

16.237

15.132

1.105

06 Bestuur, bevolking en veiligheid

5.689

426

5.263

-102

35

-137

5.587

461

5.126

07 Bedrijfsvoering

11.433

-

11.433

-324

-

-324

11.109

-

11.109

08 Algemene dekkingsmiddelen

1.590

73.895

-72.305

-543

1.540

-2.083

1.047

75.435

-74.388

Saldo voor bestemming

86.758

106.962

-20.204

3.036

4.722

-1.686

89.794

111.684

-21.890

01 Sociaal Domein

-

-

-

-

-

-

-

-

-

02 Onderwijs en ontplooiing

-

48

-48

-

-41

41

-

7

-7

03 Economie en duurzaamheid

-

-

-

-

-

-

-

-

-

04 Openbare ruimte

9.880

12.627

-2.747

-1.647

-2.160

513

8.233

10.467

-2.234

05 Ruimtelijke ontwikkelingen

1.992

973

1.019

-222

-

-222

1.770

973

797

06 Bestuur, bevolking en veiligheid

-

-

-

-

-

-

-

-

-

07 Bedrijfsvoering

-

218

-218

-

12

-12

-

230

-230

08 Algemene dekkingsmiddelen

280

764

-484

816

903

-87

1.096

1.667

-571

Reservemutaties

12.152

14.630

-2.478

-1.053

-1.286

233

11.099

13.344

-2.245

01 Sociaal Domein

24.124

4.607

19.517

6.394

5.953

441

30.518

10.560

19.958

02 Onderwijs en ontplooiing

6.778

1.403

5.375

184

385

-201

6.962

1.788

5.174

03 Economie en duurzaamheid

880

575

305

-188

173

-361

692

748

-56

04 Openbare ruimte

27.454

19.959

7.495

-1.579

-1.925

346

25.875

18.034

7.841

05 Ruimtelijke ontwikkelingen

20.682

19.745

937

-2.675

-3.640

965

18.007

16.105

1.902

06 Bestuur, bevolking en veiligheid

5.689

426

5.263

-102

35

-137

5.587

461

5.126

07 Bedrijfsvoering

11.433

218

11.215

-324

12

-336

11.109

230

10.879

08 Algemene dekkingsmiddelen

1.870

74.659

-72.789

273

2.443

-2.170

2.143

77.102

-74.959

Saldo na bestemming

98.910

121.592

-22.682

1.983

3.436

-1.453

100.893

125.028

-24.135

(een -/- teken in de mutatiekolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten,

een -/- teken in de kolom Saldo betekent een voordeel)

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 12:41:37 met de export van 11/16/2020 12:31:41